Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN VERHUUR
Van Rentic.nl
(handelsnaam van Hacktic Computer Products B.V. KVK: 21019475)

 

Artikel 1:TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hacktic Computer Products B.V. alsook door Rentic.nl (beiden hierna te noemen verhuurder) gedane offertes, met verhuurder gesloten overeenkomsten en de aan verhuurder verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.  Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen “huurder”) zijn op transacties met verhuurder van toepassing indien verhuurder daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen verhuurder uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

Artikel 2: EIGENDOM
De gehuurde apparatuur blijft eigendom van verhuurder, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Artikel 3: PRIJZEN
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door verhuurder toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 4: VERLENGING
Voor afloop van de huurperiode zal verhuurder trachten contact met huurder op te nemen, om te vernemen of huurder de huurperiode wil verlengen. Huurder zal in ieder geval, ook als verhuurder geen contact met huurder heeft gekregen, voor afloop van de huurperiode de huur schriftelijk opzeggen. Indien niet tijdig is opgezegd behoudt verhuurder zich het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden en voor de initiële termijn te verlengen.

Artikel 5: BORG
Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Artikel 6: LEGITIMATIEPLICHT BIJ AFHALEN APPARATUUR
Bij het afhalen van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

Artikel 7: BETALING
Tenzij bij bestelling gelijk online betaald is, dienen huur- of verkoopfacturen contant/digitaal bij aflevering/afhalen of binnen 14 dagen na factuurdatum per bank voldaan te worden. Betaling per bank kan alleen bevrijdend geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer als vermeld op de factuur, middels telefonische overboeking, of middels incasso vooraf. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch gegenereerd en zijn de betalingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft verhuurder het recht huurder over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte van een) maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van huurder. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

Artikel 8: STORINGEN | REPARATIE
Verhuurder test voor overdracht van de apparatuur aan huurder of de apparatuur goed functioneert. Huurder erkent dat verhuurder goed functionerende apparatuur aan huurder heeft uitgeleverd. Storingen aan de apparatuur worden in de Benelux kosteloos voor rekening van verhuurder verholpen door reparatie of vervanging, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1. De storing binnen 2 uur nadat de storing redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, is gemeld aan verhuurder;
2. Huurder de apparatuur niet zelf heeft gerepareerd of bewerkt;
3. Huurder de apparatuur niet heeft blootgesteld aan abnormale omstandigheden of gebruikt heeft in strijd met de aanwijzingen van verhuurder of de gebruiksaanwijzing;
4. Huurder de storing niet anderszins zelf heeft veroorzaakt.


Verhuurder zal na ontvangst van een serviceaanvraag binnen 4 uur aanvangen met telefonische ondersteuning en/of, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, reparatie dan wel vervanging ter plekke. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest. Huurder dient in redelijkheid mee te werken aan de oplossing en indien nodig inspanning te verrichten om de oplossing mogelijk te maken. Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door huurder veroorzaakt, worden in de Benelux kosteloos verholpen. Voor wederverhuurders (dry hire) geldt in tegenstelling tot hetgeen hierboven is bepaald dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor reparatie en verhelpen van storingen aan de apparatuur. Zij worden geacht de apparatuur zelf nogmaals te controleren op functioneren, juiste werking en of gebreken direct bij ontvangst.


Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID HUURDER
De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

Als er beslag is gelegd op de door ons verhuurde apparatuur, dan stelt u ons daar direct schriftelijk van op de hoogte. U stelt de beslag leggende deurwaarder direct op de hoogte van onze huurovereenkomst.

Indien ten laste van de huurder beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor de verhuurder, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.


Artikel 10: SCHADE, VERLIES EN VERMISSING

In geval van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde zal de door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde rechtstreeks voor rekening van de huurder komen. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door verhuurder.

Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 2.500,- bedragen heeft de huurder het recht een eigen of contraexpertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.

Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Indien na vermissing reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en het gehuurde later alsnog door de huurder wordt teruggevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door de verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

Artikel 11: VERPAKKINGSMATERIAAL
Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van verhuurder. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal verhuurder de kosten voor vervanging in rekening brengen bij retournering van de apparatuur.

Artikel 12: ANNULERING
Indien verhuurder voor de ter beschikking stelling van de apparatuur de huurovereenkomst annuleert is huurder aan verhuurder verschuldigd:

- Alle pre configuratiekosten
- Een bedrag gelijk aan 25% van de totaal overeengekomen huursom

Huurder heeft voorts onverminderd het recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13: TERUGGAVE VAN DE APPARATUUR
Huurder verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij verhuurder.

Aan het einde van de huur, geeft u de apparatuur in de oorspronkelijke staat aan ons terug. Dit betekent in ieder geval dat u zelf zorgdraagt voor de verwijdering van uw eventuele data op gehuurde gegevensdragers.

Gehuurde zaken worden na retourneming bij verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door verhuurder of bezorgdienst is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 48 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door verhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de huurder worden doorbelast.

De door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door verhuurder.

Indien bij retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen tegen nieuwprijs, aan huurder apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. Indien de apparatuur niet meer ingeleverd kan worden of door de schade niet meer bruikbaar is en het vervangen van onderdelen onmogelijk is zal huurder de huidige nieuwwaarde (huidige aanschafprijs) van de apparatuur, zelfde model of diens opvolger dan wel de serie die qua techniek en gebruik het meest overeenkomt met de teniet gegane of beschadigde serie, aan verhuurder verschuldigd zijn.

Artikel 14: VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING (indien er sprake is van opdracht (installatie en aansluiting van apparatuur) aan verhuurder)
1. Verhuurder neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze, naar beste eer en geweten, naar stand van de wetenschap en met behulp van de voorhanden middelen uit te voeren.
2. Indien een aan verhuurder verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van verhuurder in het algemeen beperkt tot het navolgende:
* Verhuurder zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen.
* Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Verhuurder het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
3. Verhuurder is in elk geval niet aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na installatie door Verhuurder vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie;
b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken op onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg is van onzorgvuldig handelen van Verhuurder.
4. Voorts is iedere (verdere) aansprakelijkheid, waaronder begrepen gevolgschade en winstderving, tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien verhuurder ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder verhuurder ter zake volledig vrijwaren en verhuurder alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

Artikel 15:TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
Indien huurder niet (tijdig) voldoet aan enige verplichting, alsmede bij faillissement en (voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op huurder, is verhuurder bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, die het gevolg is van de niet nakoming, terwijl tevens elke vordering, die verhuurder ten laste van huurder heeft, dadelijk opeisbaar is. In geval van ontbinding is verhuurder gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door verhuurder aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan verhuurder de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen. Tevens zal huurder een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, welke gelijks is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

Artikel 16: AANVULLENDE BEPALINGEN
De opdracht tot verhuur wordt door verhuurder uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij verhuurder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien verhuurder door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens huurder. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van verhuurder als in het bedrijf van derden van wie verhuurder de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor verhuurder redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren. Verhuurder geeft de huurder in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de huurder terstond mededeling van verhuurder zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Het is verhuurder toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is verhuurder gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien huurder via Rentic.nl producten koopt of overkoopt van Rentic.nl gelden voor alle koopproducten de voorwaarden van Hacktic Computer Products B.V. KVK: 21019475.

 

Artikel 17: KLACHTEN
De verhuurde zaken worden door verhuurder regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte aan de huurder op bedrijfszekerheid gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien er sprake is van disfunctioneren van de apparatuur dient dit terstond gemeld te worden. Indien tijdens de huurperiode niet wordt gereclameerd bij verhuurder terzake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Verhuurder is slechts gehouden vervangende zaken ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn.

Artikel 18: SOFTWARE
Indien de klant gebruik wil maken van vooraf geïnstalleerde software is dat mogelijk onder navolgende voorwaarden: Verhuurder heeft een zogenaamde SPLA overeenkomst met Microsoft gesloten. Dit houdt in dat de gewenste en geïnstalleerde software alleen door huurder gebruikt mag worden tijdens de vooraf aangegeven periode. Huurder mag onder geen beding deze apparatuur met de geïnstalleerde software doorverhuren aan derden. Verhuurder is bij misbruik verplicht hiervan melding te maken bij Microsoft Inc. Alle eventuele schades voortvloeiend uit foutief gebruik van deze software wijst verhuurder van de hand.

Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het installeren van up to date beveiligingssoftware en tijdig uitvoeren van software updates. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door virussen, hacking, malware, ransomware enz. Verhuurder sluit voorts iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schades die kunnen ontstaan door gebruik en opname van hardware/ software in een netwerkomgeving van huurder.

 

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op alle met Verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.